مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Plan básico mensual - Incluye los módulos del plan básico de SOFTDATOS ERP

Plan estándar mensual - Incluye los módulos del plan estándar de SOFTDATOS ERP

Plan E-commerce mensual - Incluye los módulos del plan estándar de SOFTDATOS ERP, ademas se incluye el punto de venta y una tienda virtual con pasarela de pagos.

Plan empresarial mensual - Incluye los módulos del plan empresa de SOFTDATOS ERP

Plan multiempresa mensual - Incluye los módulos del plan multiempresa de SOFTDATOS ERP, ademas se incluye la opcion de administrar hasta 3 empresas con el mismo sistema.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.237.183.249) وارد شده است.